برنامه ریزی مالی

برنامه ریزی مالی

درطراحی برنامه ریزی مالی  فاکتورهای مهمی را باید در نظر داشت که سه مولفه اصلی  آن ترازنامه، جریان نقد و صورت درآمد می باشد.

برنامه ریزی مالی

پیش بینی فروش

مدیر یک کسب و کار باید میزان فروش ماه، فصل و سال خود را حساب کند. شناسایی الگوها در چرخه فروش کسب و کار به رشد آن بسیار کمک می کند. بعلاوه برنامه های تبلیغاتی و استراتژی های رشد را نیزمشخص می کند. به عنوان نمونه یک کوچینگ کسب وکار که فروش فصلی دارد می تواند افزایش فروش در فصل های دیگر را هدف اصلی قرار دهد.پس پیش بینی فروش  اساس تعیین اهداف رشد شرکت به حساب می آید.

تعیین مصارف هزینه ها

برنامه ریزی مالی باید تمام هزینه ها مانند هزینه های عمومی و مالی کسب و کار را تامین کند.هزینه های عمومی همان هزینه های جاری کسب وکار یعنی هزینه اجاره ملک، آب و برق، حقوق و دستمزد کارکنان و دیگر هزینه هایی که به طور مرتب باید پرداخت شوند، را شامل می شود.انواع دیگر هزینه ها نیز تحت عنوان هزینه های پیش بینی شده باید در برنامه مالی کسب وکار لحاظ شود. به عنوان مثال پیش بینی افزایش در نرخ مالیات، افزایش دستمزد و حقوق کارکنان بر اساس نرخ مصوب در سال جدید و یا هزینه های مرتبط به حوادث پیش بینی نشده همچون آتش سوزی را بیان کرد.

تعیین وضعیت مالی

ترازنامه که یکی از صورت های مالی مهم در حسابداری می باشد. دارایی ها و بدهی های شرکت را فهرست کرده و نمایش می دهد. بررسی دارایی و بدهی شرکت به شما کمک می کند میزان بهبود در ارزش کسب و کار خود را بررسی کنید.صورت سود و زیان نیز وضعیت مالی و نحوه عملکرد شرکت در یک بازه زمانی تعیین می کند که از طریق آن می توان سود خالص حاصل از فعالیت اقتصادی برای یک بازه زمانی را محاسبه نمود . در صورتی که گزارش ترازنامه از وضعیت مالی شرکت در لحظه ای مشخص را ارائه می نماید.

برنامه ریزی مالی کسب و کار

درطراحی برنامه ریزی مالی فاکتورهای مهمی را باید در نظر داشت که سه مولفه اصلی آن ترازنامه، جریان نقد و صورت درآمد می باشد.

تعیین جریان نقدی

برای پیشرفت در کسب و کار خود لازم است در کنار پیش بینی هزینه ها، جریان نقدی خود را نیز برای ماه، فصل و سال آینده نگری نمایید به این گونه که از طریق پیش بینی جریان نقدی در برابر چالش های مالی احتمالی آمادگی بیشتری داشته و  بهتر تصمیم گیری نمایید.

تجزیه و تحلیل سربه سر

باید هزینه های ثابت مرتبط به افزایش تولید و درنتیجه افزایش فروش به ازای هر واحد را حساب کنید.این تحلیل برای اینکه درک درستی از درآمد و هزینه های افزایش تولید خود داشته باشید، لازم می باشد.در واقع تحلیل نقطه سربه سر روشی مناسب برای تعیین قیمت رقابتی محصولات شما می باشد. زیرا از این طریق بررسی می کنید که برای تامین هزینه های ثابت خود به فروش حداقل چند محصول لازم دارید چه قیمتی را  برای فروش مشخص کنید که هم هزینه های شما را پاسخگو باشد و هم در مقابل قیمت دیگر رقبا توجه مشتریان را به شما جلب کند.

تدوین برنامه عملیاتی

برای موثر بودن فعالیت های کسب وکار، بهتر می باشد دیدی روشن از نیازهای عملیاتی خود داشته باشید. مهم است بدانید برای رسیدن به اهداف تعیین شده به چه عنوان های کاری  نیاز دارید، شرح شغل هر یک کارکنان چگونه بوده و چگونه می توان خروجی کار کارکنان را به حداکثر رساند و یا اطلاع از هزینه های مربوط به هر مرحله از زنجیره تامین می تواند به تصمیم گیری آگاهانه شما کمک کند.

مقایسه عملکرد

به مدیران  توصیه می شود که در آخر سال مالی به حساب ها رسیدگی کرده و حساب های مالی را در دفاتر حساب و نرم افزار حسابداری ببندیددر ابتدای سال برنامه مالی خود را برای یک سال تعیین کنند. در این برنامه باید تصویری مشخص و دقیق از امور مالی ایجاد کرده و به دیدگاهی واقع بینانه از میزان رشد و گسترش کسب و کار در طول سال رسیدگی کنند. این برنامه مالی کمک می کند مدیران در رابطه با هزینه ها، میزان خریدها، بدهی ها، کنترل هزینه ها و دیگر فعالیت ها با آگاهی بیشتری تصمیم گیری کنند.