عارضه یابی و آنالیز سازمان

عارضه یابی و آنالیز سازمان

عارضه یابی آنالیز سازمان  روشی مؤثر برای سنجش میزان  بین کارایی یک سازمان در وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب، و بررسی چگونگی رسیدن این سازمان به اهداف خودمی باشد. قبل از این عارضه یابی به عنوان یک تکنیک و بخشی از فرآیند توسعه سازمانی شناخته می‌شد، ولی  در سال‌‌های اخیر  به عنوان یک روش مهم مورد توجه قرار گرفته است.

عارضه یابی و آنالیز سازمان

فرآیند عارضه یابی در سازمان‌ها چرخه‌ای دارد که مراحل اصلی آن به ترتیب زیر است :

جهت‌گیری کلی
تعیین اهداف
جمع‌آوری داده
تحلیل/تفسیر
بازخورد
تدوین برنامه اقدام
اجرا
نظارت/ سنجش
ارزیابی

اهمیت و اهداف عارضه یابی و آنالیز سازمان

عارضه یابی سازمان و ارزیابی‌های مستمر به چند دلیل مهم هستند، از جمله:

بهبود تصمیم گیری: با درک نقاط قوت و ضعف سازمان، رهبران و مدیران می‌توانندتصمیم های  آگاهانه‌ای در مورد توسعه سازمان بگیرند و منابع را در جایی که بیشتر مورد نیاز هستند تخصیص دهند.

افزایش کارایی : ارزیابی سازمان  زمینه‌های بهبود را شناسایی می کند، امکان ساده‌سازی فرآیندها و افزایش کارایی و اثربخشی را فراهم می کند.

افزایش عملکرد و رقابت: با ارزیابی و عارضه یابی منظم سازمان، رهبران  پیشرفت را بررسی کرده و به طور متوالی بهبودهایی را ایجاد کنند و عملکرد کلی و رقابت پذیری سازمان را افزایش دهند.

همسویی با اهداف و مقاصد: ارزیابی سازمان کمک می‌کند تا اطمینان حاصل شود که تمام پروژه هاو طرح های سازمان با اهداف و مقاصد آن همسو می باشند و از منابع به طور مؤثر و کارآمد برای دستیابی به اهداف آن‌ها  استفاده می‌شود.

بهبود روحیه و همکاری نیروی کار:  عارضه یابی منظم سازمان، رهبران  می‌توانند حوزه‌هایی را که احتمال دارد انگیزه نیروی کار کم شده و یا دارای روحیه پایین باشد را شناسایی کنند و برای رفع این مسائل گام بردارند و روحیه کلی و مشارکت نیروی کار را بهبود بخشند.

افزایش اعتماد : نشان دادن تعهد به ارزیابی و بهبود مستمر  اعتماد و اطمینان ذینفعان از جمله مشتریان، کارمندان و سهامداران را افزایش می دهد.

افزایش سازگاری : با ارزیابی منظم سازمان، رهبران و مدیران  خطرات و چالش‌ها را شناسایی  و گام‌های پیشگیرانه‌ای برای مقابله با آن‌ها بردارند و سازگاری و انعطاف پذیری سازمان را افزایش دهند. ارزیابی مستمر سازمان برای درک محیط در حال تغییر کسب و کار، شناسایی زمینه های بهبود و اطمینان از ارتباط، پیشرفت، مسئولیت پذیری و یادگیری مهم است. ارزیابی‌های مرتب  به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با سازگاری محیطی و بهبود، عملکرد خود را افزایش دهد و در رقابت باقی بماند.

عارضه یابی و آنالیز

عارضه یابی آنالیز سازمان  روشی مؤثر بین کارایی یک سازمان در وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب، و بررسی چگونگی رسیدن این سازمان به اهداف خودمی باشد.

چالش‌عارضه یابی سازمانی:

چالش سیستمی: سازمان‌های مختلف، با ابعاد متفاوتی که دارند و با میزان‌های مختلفی از پیچیدگی که در فرآیندهایشان است  باید به عنوان «سیستم» در نظر گرفته بگیرند. وقتی تنها روی  یک بخش از سازمان تمرکز می کنیم و سایر بخش‌ها را لحاظ نمی‌کنیم، دچار خطا در قضاوت می‌شویم. در نظر بگیرید  که باید نسبت به بخش‌های مختلف یک سازمان و نسبت به چگونگی ارتباط بین این بخش‌ها دانش کافی پیدا کرد. در عارضه یابی نباید از این غفلت نمود که بخش‌های مختلف یک سازمان، یک کلیت سیستمی را می‌سازند.
چالش اخلاقی: مشاور عارضه یابی باید هوشیار بوده و اطمینان حاصل کند که پیشنهادهایی که درباره رویکرد عارضه یابی مطرح می‌شود فرآیند کلی را به سمت انتخاب‌های شخصی افراد نبرد. در اینجا چالش اخلاقی برای مشاور این است که مطمئن شود سیستم مشتری از او برای رسیدن به اهداف و منافع شخصی استفاده نمی کند.

 مراجع و استانداردهای مورد استفاده

برای عارضه یابی وبررسی  سازمان از استانداردها و چارچوب‌های بین‌المللی  استفاده کنید تا زبان و ساختار مشترک، و قابل مقایسه‌ای ایجاد کرده  و همچنین باعث  یکپارچگی بیشتری شود. این روش‌ها  اعتبار و شفافیت را افزایش می دهند و معیاری را برای مقایسه ارائه می دهند. استفاده از آن‌ها همچنین می‌تواند باعث تشخیص فرصت‌هایی برای حضور در جوایز بین‌المللی و ملی و همچنین آمادگی جهت صدور گواهینامه‌های سازمانی شود.